مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قوانین مالی و اقتصادی

 • قانون تجارت
 • قانون تجارت الكترونيكي
 • قانون صدور چك
 • قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي
 • قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)
 • قانون مالياتهاي مستقيم
 • قانون مالياتهاي مستقيم ـ با اصلاحات سال 94
 • قانون ماليات بر ارزش افزوده
 • قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 • قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
 • قانون داوري تجاري بين المللي
 • قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور
 • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
 • قانون مجازات تباني در معاملات دولتي
 • قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي
 • قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
 • قانون نحوه وصول مطالبات بانكها
 • قانون پولي و بانكي كشور
 • قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
 • قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
 • قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1)
 • قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
 • قانون اجازه تاسيس بانكهاي غيردولتي
 • قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
 • قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
 •  آيين نامه تضمين معاملات دولتي
 • آيين نامه قانون مبارزه با پولشويي
 • آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيكي
 • آيين نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي
 • آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 • آيين نامه نحوه تنظيم و ارايه اطلاعات سرمايه گذاري هاي خارجي
 • لايجه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها