مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قوانین و مقررات اداری

 • قانون رسيدگي به تخلفات اداري
 • قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
 • قانون امور گمركي
 • قانون ايمني راه ها و راه آهن
 • قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
 • قانون برگزاري مناقصات
 • قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها
 • قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
 • قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو
 • قانون خدمت وظيفه عمومي
 • قانون مديريت خدمات كشوري
 • قانون نظام صنفي كشور
 • قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
 • قانون رسيدگي به دارايي مقامات ، مسولان و كارگزاران
 • قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
 • قانون هواپيمايي كشوري
 • آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي
 • آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
 • آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان