مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

قوانین و مقررات ثبتی

 •  قانون ثبت احوال
 • قانون تخلفات ، جرايم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه
 • قانون ثبت اسناد و املاك
 • قانون راجع به ثبت شركتها
 • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك
 • قانون افراز و فروش املاك مشاع
 • قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 • قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته است
 • قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري
 • قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور
 • آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك
 • آيين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع
 • نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها