مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت)

بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت)
فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 96، تابستان 1396، صفحه 109-128 
اصل مقاله 
نویسنده
طیبه صاحب
استادیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
تعیین مالکیت اختراعات حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ، بنا به دلایل مختلفی از جمله لزوم تجاری سازی هر چه بیشتر اینگونه اختراعات  ، در عین فراهم کردن انگیزه لازم در مخترعان ، موضوع سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است . در این خصوص ، چهار ساختار مالکیت متفاوت پیشنهاد شده است : 1) مالکیت دانشگاه 2) مالکیت مخترع 3) ورود به قلمرو اموال عمومی و 4) مالکیت مشترک مخترع و دانشگاه .
 در این مقاله  ابتدا ، هر یک از مدل های پیشنهادی  تعریف و  تجربه سایر کشورها در خصوص آنها بیان می شود.  سپس به منظور ارائه ساختار مالکیت متناسب با عدالت ،  به معرفی اجمالی معیارهای سه گانه عدالت  توسط ارسطو ، جرمی بنتام و جان راولز  پرداخته می شود و تطابق هر یک از این مدل ها ی مالکیت موجود با معیارهای سه گانه عدالت سنجیده می شود. در نهایت با توجه به لزوم تعیین موردی شخصی که امکان بیشتری برای تجاری سازی اختراعات دارد ،  مدل تلفیقی با عنوان " مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع " پیشنهاد می شود. 
کلیدواژه ها
اختراع های دانشگاهی و موسسه های پژوهشی؛ تجاری سازی؛ مالکیت دانشگاه؛ سنت امتیاز استادی؛ مالکیت مشترک؛ قلمرو اموال عمومی؛ عدالت
 
 
منابع

الف) منابع فارسی

 1. بیکس، برایان، «فرهنگ نظریه حقوقی »، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، چاپ دوم، 1393.
 2. سندل، مایکل ، «عدالت، چه باید کرد ؟»، ترجمه افشین خاکباز، فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم، 1394.
 3. صاحب، طیبه، «تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره 13، 1391.
 4. هارت، هربرت، «مفهوم قانون »، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، 1390 .

 

ب) منابع انگلیسی

 

 1. Audretsch, David,” Review of University Patenting in Europe”, 2012, available at :http://www.triplehelixconference.org/ th/11/bic/docs/Papers/ Audretsch.pdf
 2. Graff, Gregory D., ” Echoes of Bayh-Dole? A Survey of IP and Technology Transfer Policies in Emerging and Developing Economies. “, In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger RT Mahoney, L Nelsen, et al.).2007,  MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. Available online at www.ipHandbook.org
 3. Hvide Hans K. and Jones Benjamin F., ” University Innovation and the Professors privilege”, 2016, Available at : www.kellogg.northwestern.edu/ faculty/jones-ben/htm.
 4. Kenney, Martin and  Patton, Donald, ” Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model”, Research PolicyPolicy and Management Studies of Sience, Technology and Innovation,  38, 2009.
 5. Kenney, Martin and Patton, Donald, ” Does Inventor Ownership Encourage University Research-Derived Entrepreneurship? A six University Comparison “,Research PolicyPolicy and Management Studies of Sience, Technology and Innovation, 40, 2011.
 6. Koller, Peter, ” Social and Global Justice “, in “ Spheres of Global Justice Volume 1 Global Challenges to Liberal Democracy. Political Participation, Minorities and Migrations” , Springer, 2013.
 7. Ledebur, Von Sidonia and Buenstorf, Guido and Hummel, martin :” University Patenting in Germany before and after 2002: What Role Did the Professors ́ Privilege Play?”, Jena  Economic  Research  Papers  , 2009.
 8. Linde, Sara, ” Inventor Remuneration , Issues for a multinational company”, L.L.M Thesis, Stockholm University, 2011.
 9. Mathis, Klaus, ” Efficiency Instead of Justice ? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law”, Law and Philosophy Library, volume 84, Springer, 2009.
 10. Paraskevopoulou,Evita, ” The Adoption of Bayh-Dole Type Policies in Developing Countries”, World Bank, The Innovation Policy Platform, 2013.
 11. Ramli, Nasibah and Zainal , Zinatul Ashiqin :” Intellectual Property Ownership Model in Academia: An analysis”, Journal of Intellectual Property Rights, vol 19, 2014.
 12. University of Waterloo:”Policy 73 –Intellectual Property Rights”, = available at: https://uwaterloo.ca/secretariat–general-counsel/policies-procedures -guidelines/ policy -73 -intellectual-property -rights
 13. Yadolahi Farsi, Jahangir, Modarresi, Meisam and Zarea, Hadi, ” Obstacles and Solutions of Commercialization of  University Research: Case Study of Small Businesses  Development Center of University of Tehran “ , Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Issue 7, 2011

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها