مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

بیمه مسئولیت هوایی

بیمه مسئولیت هوایی

هرکس ممکن است به جهت انجام عملی و یا خودداری از انجام عمل و وظایفی که بر عهده دارد باعث بروز ضرر و زیان به اشخاص دیگر گردد که حسب قانون موظف به جبران آن می باشد،مگر اینکه ثابت شود که زیان وارده در اثر فعل و یا ترک فعل مسؤول حادثه نبوده و در واقع خارج از اراده او پدید آمده و یا بحکم قانون صورت پذیرفته است.

در قانون مسؤولیت مدنی ایران مصوب سال 1327 مسؤولیت مدنی در ماده یک آن چنین تعریف شده است:«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و یا مال و یا سلامتی افراد یا حیثیت و شهرت تجاری و یا هر حق دیگری که به مو جب قانون برای افراد ایجاد گردیده است،لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

انواع مسئولیت مدنی

اصولاَ کسی که بعلت قصور و یا عمد خود باعث ایجاد ضرر و زیان به شخص دیگری گردیده است مسؤول جبران آن است و در واقع جرم و یا شبه جرمی صورت پذیرفته است. اگر ضرر و زیان وارده به علت عمد شخص ایجاد شده باشد حالت ایجاد شده به عنوان جرم تلقی می گردد در حالی که در شبه جرم، زیان وارده به علت بی احتیاطی و یاغفلت پدید آمده است به همین دلیل می توان مسؤولیت مدنی را از نقطه نظر تنوع به شرح زیر طبقه بندی نمود؛

مسؤولیت مدنی مالک و مستأجر

مسؤولیت مدنی و راهن و مرتهن، مرتهن تا ارزش مرهونه دارای مسؤولیت در قبال راهن است.

مسؤولیت مدنی امین در قبال آنچه نزد او به امانت نهاده شده است.

متصدیان حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی.

 کارفرمایان در قبال کارکنان

 متصدیان و مدیران اماکن عمومی (سینماها، باشگاه ها و ...)

 حق العمل کاران

 انبارهای عمومی و یا سردخانه ها

 گمرکات

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث

مقاطعه کاران

 پزشکان

تولیدکنندگان هر نوع محصول و کالا

مقاطعه کاران و مهندسان طراح

مسؤولان و مدیران اماکن عمومی و تفریحی مانند پارکها

بیمه مسؤولیت هواپیما

 بیمه گذار با خرید بیمه نامه در نظر دارد که در صورت بروز خسارات مالی و جانی به سایر افراد در صورت احراز مسئولیتش، بیمه گر وی را از نظر مالی در وضعیت قبل از بروز حادثه قرار دهد. بیمه مسئولیت قانونی و بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران کلیه خساران وارده ای را که بیمه گذار به موجب قانون، مسئولیت پرداخت آن را پیدا خواهد کرد می پردازند که این گونه پرداخت ها با توجه به منفعت و محدودیت بیمه نامه صورت می پذیرد که بر این ارقام باید هزینه های حقوقی و قانونی را هم اضافه نمود.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافرین

این بیمه نامه به وسیله مدیران و یا اجاره کنندگان هواپیما منعقد می گردد تا در صورت بروز حادثه ای که منجر به فوق و یا جرح و نقص عضو مسافر در زمان ورود به هواپیما، طول مسیر پرواز و پیاده شدن گردد، خسارات وارده را جبران نماید.

بسیاری از دادگاه ها حکم را ر این روال صادر کرده اند که مسئولیت متصدی حمل هوایی از زمان انجام «تشریفات پروازی» آغاز گردیده و در زمانی خاتمه پیدا می کند که مسافر بار و توشه خود را قبل از ترک فرودگاه دریافت دارد.

مسئولیت بیمه گر در مورد پرداخت خسارات مسئولیت هواپیما محدود به مبالغ مندرج در بیمه نامه برای یک فرد و یا یک حادثه دارد.

در بیمه مسئولیت مسافرین مواد زیر دارای اهمیت است:

ظرفیت مسافر هر هواپیما (تعداد صندلی ها) دارای اهمیت بسیار است، زیرا اگر از شیوه "CSL" استفاده شود، تعداد مسافرین هواپیما تعیین کننده تعهدات بیمه گر در صورت بروز خسارت حادثه خواهد بود.

بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر

این پوشش بیمه ای خسارات بیمه گذار را که قانوناً مسؤول پرداخت آن می باشد پرداخت می کند. مسئولیت بیمه گذار تنها در قبال زیان و خسارات فیزیکی وارده ناشی از برخورد هواپیما با اشیاء و اشخاص در روی زمین نبوده بلکه موارد زیرین را هم در بر می گیرد.

خسارات ناشی از امواج صوتی هواپیما

خسارات ناشی از اشیاء ساقط شده از هواپیما

تصادف با هواپیمای دیگر

مسئولیت بیمه گر محدود به ارقام مذکور در بیمه نامه در رابطه با هر حادثه می باشد، اما با توجه به شرایط موجود در بیمه نامه، بیمه گر هزینه های حقوقی و قانونی در رابطه با حادثه را هم پرداخت می نماید زیرا اشخاص ثالث می توانند در زمین و یا هوا قرار داشته باشند. البته ممکن است بیمه نامه بدون سقف مسئولیت برای هر حادثه و یا تعداد حوادث متعدد صادر شده باشد. یکی دیگر از شیوه های تعیین سقف تعهدات بیمه گرد، شیوه حداکثر «خسارت برای هر هواپیماست» که این شیوه حداکثر خسارت مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث و بیمه مسئولیت در قبال مسافرین درهم ترکیب شده و به صورت یک سقف تعهد در هر بیمه نامه ارائه می گردد.

بیمه نامه حوادث شخصی اتوماتیک

این پوشش بیمه ای اصولاً در ادامه پوشش بیمه ای مسئولیت قانونی مسافرین می باشد. پرداخت غرامت و خسارت بدون درنظر گرفتن اثبات مسئولیت قانونی در قبال حادثه صورت می پذیرد، مشروط بر اینکه مسافر حادثه دیده با دریافت خسارت نامه انصراف خود را از پیگیری قانونی بر علیه متصدی حمل امضاء نموده و در اختیار بیمه گر قرار دهد. حداکثر خسارت پرداختی برای هر مسافر معین بوده و در هماهنگی با سقف های مندرج «در پروتکل لاهه» و یا «قانون حمل و نقل هوایی سال 1967» و یا «کنوانسیون ورشو» می باشد. ذکر کردن کنوانسیون به خصوص در بلیط ها به این دلیل است که از اجرای مورد به دادگاه برای دریافت خسارت بیشتر جلوگیری به عمل آید، زیرا در اینگونه موارد بیمه گر به محض احراز مسئولیت به طور داوطلبانه خسارت را پرداخت خواهد کرد. سقف پوشش مسئولیت قانونی معمولاً بیشتر از حد کنوانسیون ورشو و یا لاهه در نظر گرفته می شود تا متصدی حمل و نقل هوایی آزادی عمل بیشتری داشته و در حاشیه امنیت قرار گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها