مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

دعاوی اداری و ساير دعاوی حقوقی

دعاوی اداری و ساير دعاوی حقوقی

دعاوی اداری

از زمان به وجود آمدن دولت ها، مردم دارای ارتباطات وسیعی با دولت بوده اند که با پیشرفت علوم و تکنولوژی این ارتباط بسیار گسترده شده است. 

این مراودات وسیع داراری قوانین متعدد می باشد که حقوق وتکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است که سرپیچی هریک از ایشان از قوانین، موجب اختلافات حقوقی شده است که رفع اختلاف بین ان ها حاوی نکاتی حقوقی است که توضیح ان خواهد آمد.

از سوی دیگردر برخی از اختلافات بین مردم با یکدیگر، نهادهایی در بدنه دولت و خارج از قوه قضاییه وجود دارد که بین شهروندان، رسیدگی و رفع اختلاف می نماید. بررسی هر یک از این دعاوی وتبیین مشکلات و قوانین و مراجع حل این اختلافات موضوعی بسیار مهم است که حضور و دخالت وکیل متخصص دعاوی اداری را می طلبد. گزیده ای از این دعاوی با عنایت به مراجع صالح به رسیدگی به شرح ذیل می باشد .

 

مراجع عمومی

 • دیوان عدالت اداری

 

مراجع اختصاصی

 • سازمان امور مالیات 
  • هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
  • هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
 • اداره کار
  • هیئت تشحیص
  •  حل اختلاف
 • گمرک
  • کمیسیون بدوی
  • تجدیدنظر
 • تامین اجتماعی
  • هیئت تشخیص مطالبات
  • کمیسیون پزشکی
 • شهرداری 
  • کمیسون ماده 77 – اختلافات راجع به عوارض
  • کمیسیون ماده 99 – تخلفات ساختمانی خارج از  حریم شهرها
  • کمیسیون ماده 100 –  تخلفات ساختمانی خارج از  محدوده یا حریم  شهرها
  • کمیسیون بند 20 ماده 55 – مشاغل مزاحم
  • کمیسیون ماده 7 قانون گسترش فضای سبز شهرها
  • کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری – اختلافات ناشی از معاملات
 • مراجع مرتبط با اراضی
  • شورای اصلاحات ارضی
  • هیئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
  • هیئت نظارت ثبت اسناد
  • کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
  • کمیسیون ماده 12 زمین شهری – اراضی موات داخل شهرها
  • کمیسیون 7 نفره تبصره  1قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
  •   کمیسیون ماده 56 قانون  حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – رسیدگی به اعتراض در خصوص تشخیص منابع ملی شده
 • دعاوی مربوط به کارمندان
  • آراء هسته گزینش
  • هیات مرکزی گزینش
  • هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
  • سایر مراجع مربوط به مشاغل خاص : نیروهای مسلح، اعضای هیئت علمی

 

سایر مراجع

 • کمیسون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
 • کمیسون ماده 20 داروخانه ها
 • آراء کمیته انضاطی دانشگاه ها
 • آراء کمیسون ماده 10 قانون فعالیت احزاب
 • هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال

 

سایر دعاوی حقوقی

علاوه بر دعاوی مطروحه در عناوین ذکرشده ؛  دعاوی کثیر دیگری نیز وجود دارد که نیاز به مداقه و بررسی دارد.

امروزه مراودات شهروندان با یکدیگر پدیدآور موضوعات حقوقی متنوعی است که تعیین ماهیت ان هاو حل مشکلات ایجاد شده حقوقی در پرتو قانون موضوعی است بسیار مهم که نیازمند متخصص حقوقی می باشد که با جستجوی قوانین مربوطه در خصوص موضوع اختلاف و یافتن راه حل مناسب، بهترین و به صرفه ترین طریق را پیشنهاد نموده و برمبنای آن، اقدام مناسب حقوقی را معمول نماید.

با توجه به کثرت سایر دعاوی حقوقیف برخی از دعاوی مذکور به اختصار توضیح داده می شود :

 

دعاوی مربوط به قراردادها

 • مطالبه وجه
 • ایفای تعهدات
 • فسخ قرارداد
 • اعلام بطلان قرارداد
 • تنفیذ و رد معامله فضولی
 • تبدیل تعهدات
 • اقاله
 • تسلیم مورد معامله
 • اعلام بطلان تقسیم
 • ابطال رای داوری
 • تعیین داور
 • تامین خواسته
 • دستور موقت
 • تهاتر

 

دعاوی مربوط به تعهدات غیر قراردادی

 • جبران خسارت
 • مسئولیت مدنی
 • غصب
 • اتلاف
 • تسبیب
 • اداره فضولی مال غیر
 • استیفا
 • حقوق مالکیت فکری

 

دعاوی امور حسبی

 • قیمومت
 • تعیین امین
 • امور مربوط به غایب مفقود الاثر
 • حجر
 • رشد
 • امور راجع به ترکه
 • انحصار وراثت
 • تحریر ترکه
 • تقسیم ترکه
 • وصیت
برچسب ها: مرضیه زینلیدیوان عدالت اداریوکیل پایه یک دادگستری مشهددعاوی اداریسایر دعاوی حقوقیمراجع عمومیمراجع اختصاصیسازمان امور مالیاتهیئت حل اختلاف مالیاتی بدویهیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظراداره کارهیئت تشخیصحل اختلافگمرککمیسیون بدویتجدیدنظرتامین اجتماعیهیئت تشخیص مطالباتکمیسیون پزشکیمراجع مرتبط با اراضیشورای اصلاحات ارضیهیئت نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنهیئت نظارت ثبت اسنادکمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینیکمیسیون ماده 12 زمین شهری اراضی موات داخل شهرهادعاوی مربوط به کارمندانآراء هسته گزینشهیات مرکزی گزینشهیئت رسیدگی به تخلفات اداریسایر مراجع مربوط به مشاغل خاص نیروهای مسلح اعضای ههیئت حل اختلاف قانون ثبت احوالدعاوی مربوط به قراردادهاتنفیذ و رد معامله فضولیتسلیم مورد معاملهاعلام بطلان تقسیممسئولیت مدنیحقوق مالکیت فکریامور مربوط به غایب مفقود الاثرانحصار وراثتتحریر ترکهتقسیم ترکهوصیتدعاوی امور حسبی
برچسب‌ها