مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

ارکان جعل رایانه ای

برچسب:ارکان جعل رایانه ای

جعل رایانه ای

/post-78/

جعل رایانه ای از جمله جرایمی که در آن رایانه هم‌ وسیله‌ی‌ ارتکاب‌ جرم‌ است و هم موضوع آن، جعل رایانه‌ای است. جعل در لغت به معنی‌ دگرگون کردن‌، متقلب نمودن،گردانیدن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن، به کار‌ رفته است. امروزه‌ به‌ دلیل‌ توسعه‌ی فراوان روابط تجاری، سیاسی و...