مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

بیمه نامه حوادث شخصی اتوماتیک

برچسب:بیمه نامه حوادث شخصی اتوماتیک

بیمه مسئولیت هوایی

/post-86/

هرکس ممکن است به جهت انجام عملی و یا خودداری از انجام عمل و وظایفی که بر عهده دارد باعث بروز ضرر و زیان به اشخاص دیگر گردد که حسب قانون موظف به جبران آن می باشد،مگر اینکه ثابت شود که زیان وارده در اثر فعل و یا ترک فعل مسؤول حادثه نبوده و در واقع خارج از اراده او پدید آمده و یا بحکم قانون...