مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تصرف عدوانی

برچسب:تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

/post-39/

صرف عدوانی یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید و دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح می‌نماید. اما اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری برآید سپس متصرف سابق...

اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد ؟

/post-33/

وقتی می‌خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم. همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم. البته باید پذیرفت گاهی...