مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تعارض ادله اثبات دعوی

برچسب:تعارض ادله اثبات دعوی

تعارض ادله اثبات دعوی

/post-83/

تعارض ادله اثبات دعوی تقسیم بندی های گوناگونی میتوان برای ادله اثبات دعوی ارائه داد. در یک تقسیم بندی، ادله اثبات دعوی را به ادله اخلاقی و ادله قانونی تقسیم میکنند. ادله اخلاقی، هر امری است که قاضی را به حقیقت برساند و او را معتقد به وجود ادعا بنماید. قاضی می تواند برای رسیدن و کشف واقعیت...