مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تنظیم سند رسمی

برچسب:تنظیم سند رسمی

تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن

/post-46/

تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن اگر طرفین عقد بیع موعد خاصی را برای حضور در دفترخانه براي تنظیم سند رسمی مقرر كرده باشند، این تاریخ مبنای شروع تعهد طرف مقابل است؛ به‌همین خاطر باید اثبات شود و بهترین حالت برای اثبات حضور شما در دفترخانه، تقاضای صدور گواهی از دفترخانه است؛ بنابراین...