مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

جابجایی طرفین دعوا

برچسب:جابجایی طرفین دعوا

نقدِ رأی با موضوع «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا»

/post-67/

نقدِ رأی ؛ با موضوع: «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا» به قلمِ زکیه نعیمی در پرونده حاضر، خریدارانِ آپارتمانی، دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده‌اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته،‌آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت...