مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

رکن قانونی سرقت رایانه ای

برچسب:رکن قانونی سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای

/post-79/

سرقت رایانه ای جرایم رایانه ای دارای عنصر مادی خاص خود هستند. کلیه مراحل عملیات رایانه ای قابلیت آن را دارند که مورد فعالیت مجرمانه واقع گردند. در حالت کلی حقوق جزا، عنصر مادی از چند حالت خارج نیست؛ فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداری، وضعیت یا حالت. همین عناصر ممکن است در ارتکاب یک جرم رایانه...