مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مهریه

برچسب:مهریه

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر : تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه

/post-107/

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ با موضوع: «تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه» نشست علمی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب ۲ و ۲۴ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته بود، در مهرماه ۱۳۹۵ با حضور...

دعاوی خانواده

/post-6/

دعاوی خانواده همگان می دانند که خانواده اصلی ترین شاکله هر جامعه ای است و جامعه پویا نتیجه وجود خانواده پویا می باشد. در این میان، قانونگذار، نظر به اهمیت این تشکل مهم اجتماعی، بر آن شده است تا با تبیین حقوق و تکالیف افراد در خانواده، ضمن تعیین الزاماتی برای هر فرد، وی را از حقوقی نیز...