مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

نقد رای

برچسب:نقد رای

نقد راي ‌: مسئولیت مدنی بانک‌ها

/post-196/

نقد راي : مسئولیت مدنی بانک‌ها چکیده بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می ‌ شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز...

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر : تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه

/post-107/

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ با موضوع: «تأثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه» نشست علمی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب ۲ و ۲۴ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته بود، در مهرماه ۱۳۹۵ با حضور...

نقدِ رأی با موضوع «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا»

/post-67/

نقدِ رأی ؛ با موضوع: «قاعده اعتبار امر مختومه و جابجایی طرفین دعوا» به قلمِ زکیه نعیمی در پرونده حاضر، خریدارانِ آپارتمانی، دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده‌اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته،‌آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت...