مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال

برچسب:هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال

دعاوی اداری و ساير دعاوی حقوقی

/post-9/

دعاوی اداری از زمان به وجود آمدن دولت ها، مردم دارای ارتباطات وسیعی با دولت بوده اند که با پیشرفت علوم و تکنولوژی این ارتباط بسیار گسترده شده است. این مراودات وسیع داراری قوانین متعدد می باشد که حقوق وتکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است که سرپیچی هریک از ایشان از قوانین، موجب اختلافات...