مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

هی ت عمومی دیوان عدالت اداری

برچسب:هی ت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-169/

رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یزدان سالم موضوع شکایت و خواسته:...

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-97/

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۲۳/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۸۱۱ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان...

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/post-69/

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به دلیل جاری نبودن آب رودخانه «جره» در تمام سال و ساخته‌شدن سد انحرافی بر روی آن، کشاورزان استفاده‌کننده از آب این رودخانه ملزم به پرداخت آب‌بها هستند تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۲۹ کلاسه پرونده:...