مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

وکیل

برچسب:وکیل

حمایت از شهود

/post-89-2/

درقوانين آيين دادرسي ايران به اين دليل كه بيشتر بر اداي شهادت وارزش قضايي آن توجه ميشده تا آسيب پذيري شاهد و حمايت از او، تعريفي از شاهد يا مطلع ارائه نشده است. شاهد را در لغت به حاضر، نگاه كننده، مشاهده كننده امري يا چيزي تعريف كرده اند. در اصطلاح براي ارائه تعريفي از شاهد، گاهي آن را با...