مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

پژوهش های علم حقوق

مفهوم اصل دسترسی به دادگستری، ویژگی و جلوه های آن

مجله علمی ، پژوهشی مطالعات حقوقی ، دوره 10 ، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1397 ، صفحه 61 - 90 نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصل مقاله نویسنده بهنام حبیبی استادیار دانشکده حقوق و...

بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت)

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی ، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 96، تابستان 1396 ، صفحه 109-128 اصل مقاله نویسنده طیبه صاحب استادیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق،دانشگاه...

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی - دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 96 - تابستان 1396 اصل مقاله نویسندگان عباس...

برچسب‌ها