مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

پژوهش های علم حقوق

بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت)

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی ، دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 96، تابستان 1396 ، صفحه 109-128 اصل مقاله نویسنده طیبه صاحب استادیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق،دانشگاه...

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی - دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 96 - تابستان 1396 اصل مقاله نویسندگان عباس...

برچسب‌ها